Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het kan u haast niet zijn ontgaan: Vanaf vrijdag 25 mei is de AVG van kracht geworden. Dit betekent dat ook ons kindcentrum aan de nieuwe voorschriften moet voldoen. CKC Drenthe heeft daartoe o.a. een privacyreglement opgesteld waarin uitgelegd wordt welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe we met de privacy van onze kinderen om zullen gaan.

 

Heel in het kort:

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren, begeleiden en de opvang van onze kinderen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel gegevens over onze kinderen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een kind, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van ons kindcentrum, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht.

 

De kindgegevens en de vorderingen worden opgeslagen in ons digitale leerlingadministratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van ons kindcentrum. Omdat Dalton Kindcentrum Jonglaren onderdeel uitmaakt van CKC Drenthe, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met de leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de directeur.

 

Zoals al eerder genoemd hebben we op ons kindcentrum  een privacyreglement (zie onze website). Hierin staat uitgebreid beschreven hoe we op school omgaan met kindgegevens, en wat de rechten zijn van de ouders. Dit reglement is met instemming van de (G)MR vastgesteld.

1.5.2 CKC Privacyreglement april 2018