Dalton

Dalton

“Jonglaren” is een Christelijke Daltonbasisschool. Wij geven vorm aan ons onderwijs aan de hand van de Dalton-principes: zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid in gebondenheid, het nemen en geven van verantwoordelijkheid, effectiviteit/doelmatigheid, reflectie en borging. Elke Daltonschool geeft zijn eigen invulling aan de Daltonprincipes en past het onderwijs aan bij nieuwe ontwikkelingen.

Dalton is vooral een praktische manier van werken: kinderen leren om te werken met een taak, plannen het werk, maken keuzes, gaan zelf op zoek gaan naar oplossingen en werken regelmatig samen.

Zelfstandigheid

Op Daltonscholen wordt veel zelfstandig gewerkt. Tijdens de taakuren (zelfstandig werken) kunnen de leerlingen zelf aan de slag en begeleidt de leerkracht individuele leerlingen en/of een groepje leerlingen aan de instructietafel. Niet ieder kind heeft dezelfde hoeveelheid instructie nodig en wij spelen in op deze verschillen tussen kinderen. Kinderen plannen zelf hun werk; zij bepalen dus zelf de volgorde van de activiteiten en plannen de tijd die ze denken nodig te hebben. Dit doen ze aan de hand van een dag- of weekschema op het bord of taakbrief. We leren de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht en zelf op zoek te gaan naar oplossingen.

Effectiviteit/doelmatigheid

Er is aandacht voor de individuele verschillen tussen leerlingen en we werken met taken op maat. In de praktijk betekent dit dat de kinderen van groep 1 en 2 een aantal taken of werkjes per week krijgen. De taken worden geregisteerd op het takenbord. Vanaf groep 3 werken de kinderen met een taakbrief. In de taak zitten allerlei opdrachten op het gebied van o.a. rekenen, taal/spelling, lezen, schrijven, wereldverkenning en expressie. De kinderen leren stapsgewijs te werken met omvangrijker taken. We werken met een basistaak, een aanvullende taak (herhaling) of verdiepingstaak (verrijking). Op deze wijze kunnen er in de groep verschillende leerlijnen worden uitgezet die aansluiten bij de ontwikkeling van het kind.

Samenwerken

Op Daltonscholen wordt veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar af en toe gebeurt het ook dat leerlingen van verschillende leeftijden mogen samenwerken. Al doende leren de kinderen om naar elkaar te luisteren en respect voor elkaar te hebben. De kinderen leren ook om hun kennis over te dragen en leren op deze wijze van en met elkaar. Om meer inhoud te geven aan het samenwerken worden er meerdere keren per week gerichte samenwerkingsopdrachten aangeboden. Het doel hierbij is om de kinderen vaardigheden aan te leren die bij samenwerken van belang zijn. Hierdoor krijgt het samenwerken tussen kinderen meer diepgang en kwaliteit.

Vrijheid in gebondenheid en verantwoordelijkheid

Op een Daltonschool leren kinderen door het zelfstandig opdoen van kennis en ervaring. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Keuzes van leerlingen hebben betrekking op de taak waarmee ze willen beginnen, de hoeveelheid tijd die ze daaraan willen besteden, de plaats waar ze willen werken en ze bepalen zelf of ze alleen of samen willen werken. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Vrijheid betekent in het Daltononderwijs: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid.

Reflectie

Wij praten regelmatig met kinderen over het resultaat van het werk, het proces en leren kinderen te reflecteren op hun zelfstandigheid en de samenwerking met elkaar. Op deze wijze worden de leerlingen betrokken bij hun eigen onderwijsleerproces.

Borging

De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) waarborgt de Daltonkwaliteit van de scholen door eens per 5 jaar de school te visiteren. Een team van visiteurs bezoekt de school en beoordeelt of de school voldoet aan de kwaliteitseisen van de NDV. Is dit het geval dan volgt over 5 jaar de volgende visitatie, is dit niet het geval dan volgt over 2 jaar een versnelde visitatie en kan de licentie worden opgeheven. De visitatiecommissie geeft de school altijd aanbevelingen om zich verder te ontwikkelingen op basis van de Dalton uitgangspunten.