Ouders en school

Vanuit Jonglaren wordt veel belang gehecht aan een actieve betrokkenheid van de ouders. Naast het dagelijks contact in en rondom school worden de volgende ontmoetingsmomenten georganiseerd.

De informatieavond

Aan het begin van een schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een informatieavond, die in iedere groep apart wordt gehouden. Op deze avond wordt o.a. verteld over het taakwerk, de dag- en weekindeling, methodes en worden een aantal praktische zaken vermeld. Hierdoor krijgen ouders een beeld van de manier waarop gewerkt wordt in de groep. In januari wordt een extra informatieavond georganiseerd voor de ouders van groep 8. Tijdens deze avond geven wij onder andere informatie over de Cito eindtoets, de procedures rondom aanmeldingen in het Voortgezet Onderwijs en over de musical en het afscheidsfeest van groep 8.

 Kijkochtenden en Open dag

Ieder schooljaar worden er twee kijkochtenden voor ouders georganiseerd. Ouders kunnen dan in de klas van hun kind(eren) kijken. Daarnaast wordt er een open dag voor nieuwe ouders georganiseerd. Deze open dag valt samen met de Nationale Daltondag.

Het rapport, de 10-minuten gesprekken en het spreekuur

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Naar aanleiding van deze rapportage vindt er een 10-minuten gesprek plaats. Rondom november is een extra 10-minuten gesprek ingelast. Soms is intensiever overleg tussen ouders en school wenselijk. Initiatief voor intensiever overleg kan door de leerkracht worden genomen in de vorm van het spreekuur. U kunt zelf ook het initiatief nemen. Het spreekuur vindt twee tot drie keer per jaar plaats. Voor belangrijke zaken hoeft u niet te wachten op een contactmoment. U kunt dan met de leerkracht een afspraak maken.

Contactouder en ouderhulp

We vinden het fijn dat ouders op vele manieren actief zijn op “Jonglaren”. Niet alleen de medezeggenschaps- en ouderraad spelen een belangrijke rol, maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd.

Iedere groep heeft een contactouder voor een cursusjaar. Deze ouder vormt de schakel tussen de leerkracht en de andere ouders en regelt hulpouders voor verschillende activiteiten. Ouders kunnen helpen bij feesten en vieringen, onderhouden van de thematafels en het begeleiden bij uitstapjes en sportevenementen. Aan het begin van het schooljaar inventariseren we welke ouders zich willen inzetten voor specifieke taken en klussen.

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Zij vergadert eens per twee maanden en is samengesteld uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De medezeggenschapsraad heeft via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) inspraak op het stichtingsbrede beleid. Mocht u als ouder(s) vragen hebben over het onderwijs op Jonglaren, dan kunt u altijd een lid van de MR aanspreken. Verslagen van de MR zijn desgewenst op school in te zien. Op de informatiekaart van de school staan de namen van de oudergeleding van de MR

De ouderraad (OR)

De ouderraad heeft een ondersteunende taak binnen de school. De ouderraad helpt bij het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten (organiseren van feesten, sportactiviteiten, tuinonderhoud etc.) en beheert de besteding van de ouderbijdragen. In de ouderraad zitten ongeveer acht leden (7 ouders en 1 of 2 teamleden).

De verkeerscommissie

Jonglaren heeft een enthousiaste verkeerscommissie bestaande uit een leerkracht en een ouder. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het verkeersbeleid van de school. In overleg met directie, team en ouders bepalen zij welke activiteiten in het schooljaar worden ondernomen om veilig verkeer te bevorderen. Eens in de 3 jaar is er een projectweek verkeer.

De nieuwsbrief

Om ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle zaken die binnen onze school spelen, krijgen zij per mail ‘de Schoolklapper”. Deze nieuwsbrief komt eens in de twee weken uit. Ouders worden hierdoor gedurende het hele schooljaar op de hoogte gehouden van alle actuele zaken.

.