Passend onderwijs

PASSEND ONDERWIJS en het SchoolOntwikkelingsPlan (SOP)

 

Met ingang van 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd. De wet Passend Onderwijs verplicht elk bestuur één keer per vier jaar een ondersteuningsprofiel vast te stellen, waarin het kindcentrum aangeeft welke ondersteuning het kan bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Het profiel heeft, vanuit de wet, alleen betrekking op het onderwijsaanbod in ons kindcentrum.

 

Het ondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van de drie verplichte basisdocumenten van het onderwijs (schoolplan, schoolgids en ondersteuningsprofiel). Daar waar mogelijk verwijzen wij naar de andere twee documenten. In het ondersteuningsprofiel maken we inzichtelijk wat de mogelijkheden en de grenzen van ons kindcentrum zijn. Welk onderwijs en welke begeleiding kunnen wij bieden en wanneer adviseren wij een overstap naar een andere school? Tevens omschrijven wij onze ambities voor de toekomst. Het voorliggende profiel is geschreven voor de periode 2018-2022.

 

Om goed onderscheid te kunnen aanbrengen tussen het wettelijke gedeelte en datgene waar wij als kindcentrum voor staan, is dit profiel in twee delen opgedeeld. In het eerste gedeelte gaan wij in op de wet passend onderwijs, de rol van het samenwerkingsverband en de ondersteuningsstructuur van CKC Drenthe. In het tweede deel geven wij specifieke informatie over ons kindcentrum, onze visie, onze mogelijkheden en onze grenzen.

 

De wet bepaalt dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs verdienen. Om kinderen een passende plaats te kunnen bieden, werken schoolbesturen in een regio samen in zgn. samenwerkingsverbanden (SWV). Ons kindcentrum is aangesloten bij het SWV 22.01 PO. De besturen hebben wij de start van Passend Onderwijs h een missie en een visie geformuleerd. Daarnaast heeft Jonglaren ook een school specifieke missie en visie op het lezen, onderwijs en schoolklimaat geformuleerd:

Jonglaren is een Christelijk Dalton kindcentrum. Vanuit de christelijke levensovertuiging gaan wij met elkaar om en geven wij les. Wij willen een school zijn waar kinderen zich prettig en veilig voelen. De uitgangspunten van ons Daltononderwijs zijn: zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid in gebondenheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit/ doelmatigheid en reflectie.

 

Voor ons kindcentrum hebben we een ondersteuningsstructuur vastgesteld, waarin het begeleiden, volgen en ondersteunen van kinderen cyclisch en systematisch plaatsvindt:

  • Vier keer per jaar vindt er tussen leerkracht en IB-er een groepsbespreking plaats. Relevante informatie wordt verzameld in het kinddossier. De IB-er en de directie hebben regelmatig overleg over de afstemming tussen onderwijs en onderwijsondersteuning.
  • Wij gebruiken zowel de methode gebonden toetsen als het leerlingvolgsysteem (Cito). Met deze twee toetssystemen volgen wij de resultaten van de kinderen gedurende de basisschool. Opvallende resultaten en hieraan gekoppelde interventies worden per leerling genoteerd in het de zorgzuil (wekelijks) en zijn te vinden in de leerlingenjournaals (worden geschreven voor een half jaar en halverwege geëvalueerd). Binnen ons schoolbestuur zijn kaders ontwikkeld over de wijze van administreren van de ondersteuning aan kinderen.
  • Op schoolniveau worden twee keer per jaar trendanalyses gemaakt, zodat de kwaliteit van het onderwijs inzichtelijk wordt. In ons vierjarig schoolplan hebben wij onze plannen en ambities beschreven.

 

Het is de taak van de leerkracht om de instructie en begeleiding van het onderwijsaanbod af te stemmen op de behoeften van de kinderen, de IB-er en de onderwijsassistent ondersteunen daarbij. Ieder kind dagen we uit het beste uit zichzelf te halen. Dat vraagt om planmatig handelen: dit noemen wij de cyclus van handelingsgericht werken.

 

Voor het grootste deel van de leerlingen geldt dat binnen de dagelijkse lessen tegemoet kan worden gekomen aan hun onderwijsbehoefte. Daarnaast zijn er leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het kader van het bieden van passend onderwijs onderscheiden we binnen CKC Drenthe vijf niveaus van ondersteuning. De eerste twee niveaus passen binnen de basiszorg. Ondersteuningsniveau 3 is het scharnierpunt tussen basis- en breedtezorg. Op dit niveau is aanvullende expertise van een extern deskundige nodig. Ondersteuningsniveau 4 valt onder de breedtezorg en ondersteuningsniveau 5 onder de dieptezorg.

 

In de organisatie van de zorgstructuur van onze school gaan we uit van de drie zorgniveaus: Basiszorg- Breedtezorg- Dieptezorg.

  • De basiszorg: De basiszorg is het aanbod van ondersteuning en ondersteunings-voorzieningen die de school zelf in en om de groepen leerlingen binnen de eigen schoolorganisatie kan bieden aan alle leerlingen. De kern van basiszorg wordt uitgevoerd in de groep. Aan de hand van al deze gegevens worden de leerlingen ingedeeld in één van de volgende drie onderwijsarrangementen die wij standaard bieden: een basisarrangement, een intensief arrangement (voor de leerlingen die extra instructie nodig hebben) of een verdiept arrangement (voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben).
  • De breedtezorg: Dit is het aanbod van ondersteuning en ondersteuningsvoorzieningen om de school heen. De school blijft zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs aan de leerlingen, maar schakelt daarbij de hulp in van externe deskundigen. De Breedtezorg heeft een tijdelijk en/of aanvullende karakter en is bestemd voor leerlingen met enkele beperkt aanvullende ondersteuning behoeften.
  • De dieptezorg: Dieptezorg kan zowel permanent als tijdelijk van aard zijn en is bestemd voor leerlingen met complexe ondersteuningsbehoeften en hieronder vallen het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

 

Zicht op kwaliteit

De besturen van het SWV zijn samen verantwoordelijk voor het zicht houden op de kwaliteit van de basis- en extra ondersteuning. Dit staat verwoord in het ondersteuningsplan van het SWV, zie hiervoor de website:   https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl

Ondersteuningsprofiel Jonglaren 2018-2022